Externe contacten

Externe contacten

Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS)
De zelfstandige doopsgezinde gemeenten werken samen binnen regionale- en landelijke organisaties. Voor de Friese doopsgezinde gemeenten is er de Friese Doopsgezinde Sociëteit die in Leeuwarden is gevestigd en twee maal per jaar een ledenvergadering houdt en o.a. gezamenlijke bijeenkomsten organiseert.


Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)
Landelijk zijn de doopsgezinde gemeenten verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit die in Amsterdam is gevestigd en de gemeenten o.a. naar buiten toe vertegenwoordigd. Dit bureau geeft ook ondersteuning aan de Broederschapsraad, een gekozen vertegenwoordiging uit de leden van de landelijke gemeenten die twee maal per jaar samenkomen op de z.g. Broederschapsvergadering, landelijk voor de Doopsgezinden het hoogste bestuurlijke orgaan.

Ook ondersteunt de ADS de aktiviteiten van het Doopsgezind Seminarium, de landelijke opleiding voor doopsgezinde predikanten die verbonden is met de Vrije Universiteit in Amsterdam.


Groot Gemeentelijk Overleg (GGO)
De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd heeft sinds enkele jaren een overlegsituatie met de gemeenten Leeuwarden, Drachten en Groningen om met elkaar te overleggen op het gebied van ontwikkeling van het gemeenteleven en bij te dragen aan uitdragen van de doperse identiteit. Delegaties uit deze gemeenten komen 2x per jaar bijeen. De voorgangers uit deze gemeenten ontmoeten elkaar regelmatig. Zij organiseerden in de coronatijd huisdiensten-op-papier voor gemeenten in Friesland en Groningen die geen eigen voorganger hebben, of voor hen die niet over internet beschikken.


Oecumene
Baptisten Onze gemeente onderhoudt goede contacten met de baptisten sinds 2005. Nu en dan zijn er gezamenlijke diensten.

Verder is onze gemeente samen met het Apostolisch Genootschap en Vluchtelingenwerk Ambassadeur voor de Vrede, een initiatief van PAX Nederland. Jaarlijks organiseren wij in de Vredesweek van september vredesactiviteiten.

Onze gemeente wordt ook vertegenwoordigd in de Raad van kerken Heerenveen. Deze organiseert, onder andere, jaarlijks op 4 mei in de Vermaning een oecumenische bijeenkomst, waarna er in stilte wordt gewandeld naar het Herdenkingsmonument. De Raad van kerken neemt als waarnemer deel als Ambassadeur voor de Vrede.

Regenbooggemeente Heerenveen. In april 2019 ondertekende onze gemeente samen met 40 andere maatschappelijke instanties een intentieverklaring om in de burgerlijke gemeente Heerenveen mee te werken aan een kleurrijke gemeente waar iedereen, met name LHTB-ers, zich thuis voelt. In het Dopers Leerhuis 2019-2020 werd hieraan uitgebreid aandacht besteed via lezingen.